Het chippen van nieuw geboren pups wordt in het voorjaar van 2012 verplicht. Hiermee wil het kabinet misstanden in de hondenfokkerij- en handel tegen gaan. Tevens kan men bepalen wie de eigenaar van een verdwaalde, achtergelaten, mishandelde of verwaarloosde hond is.

Wij zijn blij

PuppyStar juicht dit besluit van harte toe. Zodra de wet in werking treedt zullen wij dan ook alle nieuwe puppy’s die bij ons op puppycursus komen gaan controleren op het hebben van een chip.

Bekijk hier een interessante video over chippen en lees hier nog meer.

Persbericht Rijksoverheid

Hieronder het persbericht van de Rijksoverheid. Dit artikel is tevens hier te raadplegen.

Honden chippen verplicht vanaf 2012

Persbericht | 14-10-2011

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ingestemd met de plicht om honden die vanaf 2012 worden geboren, te chippen en te registreren.

Hiermee gaat het kabinet misstanden in de hondenfokkerij en -handel tegen en wordt het welzijn van honden verbeterd. De consument, zich bewust van deze verplichting, koopt alleen een hond wanneer die gechipt en geregistreerd is.

Er zijn verschillende problemen die het welzijn van honden bedreigen. Zo zijn er dieren die worden mishandeld, verwaarloosd of achtergelaten door hun eigenaar. Ook vinden er misstanden in de fokkerij plaats, onder meer bij de import van buitenlandse honden die zonder juiste vaccinatie of zonder herkenbare afkomst worden verhandeld. Daarnaast vindt bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt. Om deze problemen meer effectief aan te pakken, moet de herkomst van een hond kunnen worden achterhaald. Veel partijen hebben om invoering van een verplichte identificatie en registratie gevraagd.

Het besluit treedt in het voorjaar van 2012 in werking en verplicht elke eigenaar om zijn hond binnen zeven weken door middel van een chip te laten identificeren. Daarna moet de houder een aantal gegevens registreren, onder andere zijn naam, adres en woonplaats. Ook de gegevens van degene die de hond voorziet van een chip ter identificatie moeten worden geregistreerd. De gegevens komen in databanken die worden aangewezen door de minister van EL&I en worden aan het ministerie van EL&I beschikbaar gesteld. Per jaar zullen naar schatting 100.000 pups worden gechipt. Met de verzamelde gegevens kunnen de toezichthouders op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren handelsstromen in kaart brengen. Zo kunnen toezichthouders controleren of iemand bedrijfsmatig handelt of nagaan wie de houder is van een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond.

Door het inzetten van private databanken bij de uitvoering van de verplichte registratie worden de administratieve lasten en kosten voor de burger en de overheid zo laag mogelijk gehouden. De minister houdt toezicht op de uitvoering van het besluit door deze databanken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarnaast moet het ontwerpbesluit worden genotificeerd bij de Europese Commissie.