De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PuppyStar niet toegestaan.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De samensteller en beheerder van deze site alsmede de auteurs van de op deze site opgenomen informatie sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de samensteller en beheerder van deze site geen controle heeft. Hij draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Auteursrecht

Bijna al het materiaal op deze site is geschreven door Ans Kolen en Herman Peet. Een enkele maal is er materiaal van een ander gebruikt. Waar dit het geval is wordt duidelijk aangegeven dat dit gebeurd is met toestemming van de rechthebbende.

Al het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. De bescherming van intellectueel eigendom is in Nederland geregeld in de Auteurswet van 1912, die u hier integraal kunt raadplegen. Daarnaast is voor gegevensverzamelingen, zoals deze site, de databankenwet van kracht, die u hier kunt vinden. Deze laatste wet voorziet in de rechtsbescherming van de producent van de databank, die in dit geval de samensteller van deze website is. Overname van materiaal op deze site is derhalve NOOIT toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. Natuurlijk stellen wij het wel op prijs als u naar onze artikeltjes doorlinkt.

Links naar andere sites

Rechthebbenden van andere sites die bezwaar hebben tegen koppeling op deze site naar hun site, worden verzocht contact op te nemen zodat we -na goed overleg- desgewenst de bewuste link(s) kunnen verwijderen.